DOCUMENTATION

section1 – Slider Scroll

Để chỉnh sửa phần slider bên dưới header. Bạn Truy cập đường dẫn: Bảng tin > Crelly Slider > Edit slider > EDIT SLIDERS
Ở đây bạn có thể thêm slide, xoá slide, chỉnh sửa slide theo ý muốn của mình. Có thể add text, image, video,... Hãy xem video hướng dẫn để hiểu rõ hơn nhé!!!!

Section2 – Floor-plan

Để chỉnh sửa phần Floor-plan layout. Bạn truy cập đường dẫn: Bảng tin > Trang > My front page > Chỉnh sửa > Edit section 1
Ở đây bạn có thể thêm các hình layout bằng cách chỉnh các phần trong section. Hãy xem video hướng dẫn để hiểu rõ hơn nhé!!!!

Section3 – PROMOTION

Để chỉnh sửa phần Floor-plan layout. Bạn truy cập đường dẫn: Bảng tin > Trang > My front page > Chỉnh sửa > Edit section 2
Ở đây bạn có thể thêm sửa hình, sửa văn bản bằng cách chỉnh các phần trong section. Hãy xem video hướng dẫn để hiểu rõ hơn nhé!!!!

Section 4 – PACKAGE

Để chỉnh sửa phần SELECT YOUR OFFICE PACKAGE . Bạn truy cập đường dẫn: Bảng tin > Trang > My front page > Chỉnh sửa > Edit section 3
Ở đây bạn có thể thêm, sửa các package bằng cách chỉnh các phần trong section. Hãy xem video hướng dẫn để hiểu rõ hơn nhé!!!!

Section 5 – Gallery

Để chỉnh sửa phần GALLERY . Bạn truy cập đường dẫn: Bảng tin > Trang > My front page > Chỉnh sửa > Edit section 4 Để tiến hành set các chuyên mục có thể hiển thị trên trang chủ
Để tiến hành thêm hình ảnh, sửa hình ảnh. Bạn truy cập đường dẫn: Bảng tin > Project > Thêm Project > Thêm chuyên mục Project Hãy xem video hướng dẫn để hiểu rõ hơn nhé!!!!

Section 6 – Contact Us

Để chỉnh sửa phần Contact Us . Bạn truy cập đường dẫn: Bảng tin > Trang > My front page > Chỉnh sửa > Edit section 5
Ở đây bạn có thể thêm, sửa map, văn bản, chỉnh các phần trong section. Hãy xem video hướng dẫn để hiểu rõ hơn nhé!!!!